Työturvallisuus

Työturvallisuus on tavoitetila ja päämäärä. Sen vallitessa työntekijän terveys ja työkyky eivät heikkene tai vaarannu työstä johtuvista syistä. Työympäristössä (=työolosuhteet) ei ole tapaturmaan eikä haitalliseen altistumiseen tai kuormitukseen johtavia tekijöitä. Turvallisuutta ylläpidetään ehkäisemällä ennalta vaarojen ja haittojen syntyminen. Vaarat tunnistetaan järjestelmällisesti ja ehkäistään riittävillä toimenpiteillä. Turvallisuustyö suunnitellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Toimenpiteet tehdään yhteistyössä: ne kuuluvat jokaisen työnkuvaan ja ammattiosaamiseen. Työturvallisuus edistää työn sujuvuutta ja tuloksellisuutta.

Esimies on työnantajan edustajana päävastuussa työturvallisuudesta samalla tavoin kuin vastaa koko toiminnasta. Hän
seuraa säännöllisesti työturvallisuuden tilaa ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos vaaroja havaitaan. Esimies antaa palautetta
turvallisuudesta samalla tavoin kuin perustehtävän onnistumisesta. Työntekijä on vastuussa omasta tehtävästään ja
toimii kuten esimies koko työpaikan osalta.


Työturvallisuuden kulmakivi on perehdyttäminen. Kun uusi työntekijä aloittaa työt, hänet perehdytetään ja opastetaan
turvalliseen työtapaan ja työn vaaroihin. Kun työssä tapahtuu merkittäviä muutoksia, kaikki perehdytetään uusiin
asioihin ja menetelmiin. Näin saadaan työ heti hallintaan. Hyvä perehdytys ehkäisee virheitä ja työ sujuu häiriöittä.
Ennen kaikkea kyetään työskentelemään turvallisesti sekä sopivalla kuormituksella.


Työturvallisuus on perusoikeus. Sitä varten on säädetty työturvallisuuslaki. Laissa annetaan määräyksiä tilanteisiin,
joissa tiedetään esiintyvän vaaroja ja haittoja. Siinä säädetään myös menettelytavat, joilla turvallisuutta ylläpidetään.
Monet lainkohdat ottavat kantaa asioihin, joita myös johtamisteoriat korostavat. Työturvallisuuslaki onkin eräs laajin
johtamista koskeva säädös työsopimuslain ohella.